Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen 

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op ieder gebruik van alle webpagina’s behorend tot het domein “vlaamsetelevisieacademie.be” (hierna “Website”) en alle diensten aangeboden via de Website door Vlaamse Televisie Academie VZW, met maatschappelijke zetel te 1703 DILBEEK, Tuinbouwlaan 5 en ingeschreven in de KBO met ondernemingsnummer ON 0882206288 (hierna “wij”, of “ons”), verantwoordelijke uitbater van de Website.

U wordt als gebruiker verzocht huidige Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen voorafgaand aan ieder gebruik van de Website. Door het loutere gebruik van de Website, erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Indien u de Gebruiksvoorwaarden (of een onderdeel ervan) niet aanvaardt, dan wordt u verzocht niet verder gebruik te maken van de Website.

Huidige Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door ons gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat zij op de Website worden gepubliceerd. De meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden kan steeds geraadpleegd worden via http://vlaamsetelevisieacademie.be/gebruiksvoorwaarden. U wordt als gebruiker aldus geacht bij ieder bezoek de meest recente Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. 

2. Privacybeleid 

Wij respecteren uw privacy. De voorwaarden en modaliteiten van ons privacybeleid met betrekking tot de diensten aangeboden via de Website (hierna “Privacybeleid”), kunnen op ieder gewenst ogenblik worden geraadpleegd via http://vlaamsetelevisieacademie.be/privacy.  Het Privacybeleid maakt deel uit van huidige Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van de Website, erkent u derhalve tevens het Privacybeleid te hebben gelezen en aanvaard.

3. Cookiebeleid

Wij trachten u afdoende te informeren betreffende het gebruik van cookies naar aanleiding van het gebruik van onze Website. De nodige informatie daaromtrent is opgenomen in een cookieverklaring (hierna “Cookieverklaring”) en kan op ieder gewenst ogenblik worden geraadpleegd via http://vlaamsetelevisieacademie.be/cookiebeleid. Ook de Cookieverklaring maakt deel uit van huidige Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van de Website, erkent u dan ook tevens de Cookieverklaring te hebben gelezen en aanvaard.

4. Toegankelijkheid, inhoud en gebruik van de Website

De toegang tot onze Website is gratis. 

De Website, inclusief alle inhoud die via de Website wordt verstrekt, wordt aangeleverd zonder enige garantie inzake volledigheid, juistheid, actualiteit en beschikbaarheid. 

U dient 18 jaar of ouder te zijn om gebruik te mogen maken van de Website. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Website, mogen dit slechts doen onder toezicht en begeleiding van minstens één van hun ouders of een meerderjarige die desgevallend met het ouderlijk gezag over de minderjarige is bekleed. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien minderjarigen de Website gebruiken zonder voormeld toezicht en begeleiding. 

Alle teksten, foto's, video’s, tekeningen, databanken (zowel de structuur als de inhoud ervan), software, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en mogelijk andere bestanddelen van de Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren ons of derden toe. Zonder voorafgaand, schriftelijk akkoord van ons en desgevallend de derde-rechthebbende van de specifieke inhoud, is het verboden de via de Website aangeboden inhoud en gegevens op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden op een wijze die indruist tegen bedoelde intellectuele eigendomsrechten. Als uitzondering op die regel is het de gebruiker enkel toegelaten de Website en de via de Website beschikbare inhoud online te raadplegen en desgewenst één digitale of fysieke kopij te maken van één of meerdere onderdelen van de Website en deze te bewaren voor louter eigen privé- (niet-commercieel) gebruik. 

Als gebruiker van de Website begrijpt en aanvaardt u voorts dat het u niet is toegelaten: 

Het is toegelaten een hyperlink te creëren vanop een eigen website naar de homepage van onze Website, op voorwaarde dat u dit op een rechtmatige manier doet en zonder dat u daarbij onze reputatie schaadt, dan wel misbruik maakt van of voordeel tracht te behalen uit die reputatie. Voor de creatie van deep links naar het Domein is te allen tijde onze voorafgaande en schriftelijke toelating vereist. 

Op de Website kunnen hyperlinks naar andere websites of webpagina’s van derden voorkomen of kan naar websites of webpagina’s van derden worden verwezen. Wij hebben geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of karakteristieken van die websites of webpagina’s. Wanneer wij een hyperlink naar een andere website of webpagina toevoegen aan onze Website, betekent dit niet dat wij akkoord gaan met de inhoud van die website of webpagina.  

U aanvaardt dat wij beroep kunnen doen op diensten van derden, inclusief hosting partners, om de nodige hardware, software, het nodige netwerk, de nodige opslagruimte en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Website aan te bieden en te laten functioneren. 

5. Aansprakelijkheid 

Gebruik van de Website geschiedt geheel op uw eigen risico. U bent tevens zelf verantwoordelijk voor eenieder die via uw internetverbinding gebruik wenst te maken van de Website en voor de naleving door die gebruiker van huidige Gebruiksvoorwaarden.

Wij zijn evenmin aansprakelijk voor gelijk welke schade, waaronder maar niet uitsluitend materiële, immateriële, lichamelijke of morele schade (zelfs indien wij geïnformeerd werden betreffende de mogelijkheid van dergelijke schade ), ingevolge: 

6. Klachten en controle m.b.t. bepaalde via de Website beschikbare inhoud 

U begrijpt en aanvaardt dat wij geen actieve controleplicht hebben met betrekking tot de inhoud die via de Website beschikbaar is. Indien u een klacht heeft met betrekking tot bepaalde via de Website beschikbare inhoud die volgens u onwettig is of in strijd met huidige Gebruiksvoorwaarden, dan kan u dat aan ons melden door contact op te nemen via de coördinaten vermeld onder artikel 10 van deze Gebruiksvoorwaarden. 

Indien uw klacht betrekking heeft op een vermeende inbreuk op uw of andermans intellectuele eigendomsrechten, dient uw klacht daarenboven, opdat zij ontvankelijk zou zijn, minstens volgende gegevens te bevatten: 

Wij zullen iedere klacht met de nodige aandacht trachten te behandelen, maar zijn geenszins verplicht om met betrekking tot die klacht welke actie dan ook te ondernemen.  

Zonder daartoe verplicht te zijn, behouden wij ons het recht voor alle inhoud waarvan wij vermoeden dat die inbreukmakend, onwettig, in strijd met huidige Gebruiksvoorwaarden, aanvallend, bedreigend, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, tijdelijk of definitief te verwijderen, zonder verplichte voorafgaande toelating van gelijk wie en zonder die beslissing te moeten motiveren.  

7. Wijzigingen aan en verwijdering van (onderdelen van) de Website 

Wij behouden ons het recht voor om op ieder moment en op eigen initiatief (een deel van) de Website te wijzigen of te verwijderen; dit tijdelijk of permanent en al dan niet voorafgegaan door een mededeling of verwittiging. 

8. Divers 

Indien wij enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen, betekent dit in geen geval dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. 

Ingeval één of meerdere aspecten van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of onafdwingbaar zouden blijken, raakt dit niet aan de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 

9. Interpretatie en geschillen 

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.  

In geval van betwisting met betrekking tot een aspect van onze Website, waaronder huidige Gebruiksvoorwaarden, aanvaardt u dat deze betwisting zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel.  

10. Contactgegevens

Voor al uw verdere vragen of opmerkingen met betrekking tot het gebruik van de Website in het algemeen en huidige Gebruiksvoorwaarden in het bijzonder, wordt u verzocht contact op te nemen via info@vlaamsetelevisiesterren.be.

Website by The Island - theisland.be